Co wchodzi w zakres prawa cywilnego?

Prawo cywilne reguluje podstawowe, codzienne kwestie dotyczące każdego człowieka, zarówno w sferze prywatnej jak i w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Jest to bardzo szeroka gałąź prawa, obejmująca przede wszystkim różnego rodzaju relacje umowne (tzw. zobowiązania), prawo rzeczowe (np. związane z prawem własności) oraz prawo spadkowe (czyli związane z dziedziczeniem). Nasi pracownicy z kancelarii w Jeleniej Górze, zawsze chętnie Państwu pomogą we wszystkich wymienionych obszarach. Nasza pomoc może polegać na udzieleniu porady prawnej, sporządzeniu lub analizie umowy, negocjacjach z kontrahentem czy sporządzeniu opinii prawnej, kompleksowym przeprowadzeniu procesu sądowego.

Reprezentujemy interesy naszych klientów podczas rozmów polubownych i sporów sądowych w zakresie przykładowo zawierania i zrywania umów cywilnoprawnych, dochodzenie roszczeń, w sprawach związanych z nieruchomościami czy spadkami.

Umowy cywilnoprawne

Umowy cywilnoprawne mogą dotyczyć różnych obszarów działalności i co do zasady powodują powstanie pewnych relacji pomiędzy zawierającymi je podmiotami, którymi mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub tzw. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną. Pomagamy w stworzeniu i analizie przykładowo umów: zlecenia, o dzieło, najmu, dzierżawy, sprzedaży, darowizny, kredytu, deweloperskiej i wielu innych. Postanowienia w nich zawarte są na tyle istotne, że warto poddać je prawniczej analizie, która wykaże zagrożenia prawne oraz najwłaściwsze rozwiązania czy zapisy dostosowane do potrzeb klienta. Pomagamy sporządzić korzystne kontrakty oraz reprezentujemy klientów w sporach sądowych dotyczących zobowiązań wynikających z umów cywilnoprawnych.

prawo rzeczowe

O prawie rzeczowym - porady prawne Jelenia Góra

Prawo rzeczowe mówi o własności i prawach do rzeczy. Nasza kancelaria od lat podejmuje w imieniu klientów czynności prawne związane z nieruchomościami w obszarze trzech rodzajów prawa rzeczowego – własności, wieczystego użytkowania i ograniczonego prawa rzeczowego do rzeczy cudzej. Wspieramy podczas zakładania księgi wieczystej, sprzedaży, zamiany, zaciągania kredytu hipotecznego, podziału majątku ze względu na rozwód lub dziedziczenie, zniesienia współwłasności, wyodrębniania lokali, darowizny, najmu, dzierżawy, zasiedzenia, ustanowienia ograniczonych prawach rzeczowych i innych. Udzielamy porad prawnych w Jeleniej Górze, sporządzamy lub analizujemy dokumentację, reprezentujemy przed instytucjami publicznymi.

O prawie spadkowym

Z chwilą śmierci prawa i obowiązki majątkowe (prawa rzeczowe, wierzytelności, długi) nie wygasają, a przechodzą na inne osoby, które je dziedziczą. Przejście spadku następuje ze spadkodawcy na spadkobierców, którymi mogą być osoby fizyczne lub prawne. Nasi eksperci wspierają swoją wiedzą i doświadczeniem podczas nabywania praw spadku czy realizacji zapisów testamentu, chronią interesy zainteresowanego w przypadku spadku zadłużonego, podziału majątku między spadkobiercami lub konfliktów wynikłych na tle dziedziczenia. Podejmujemy się również spraw związanych z uznaniem spadkobiercy niegodnym dziedziczenia czy podważania ważności i zasadności testamentu, gdy na przykład został sporządzony w formie nienotarialnej, a ustnej lub pisemnej wskazując popełnione błędy formalne.