Rodzina zastępcza jest to instytucja powoływana na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887).

Pieczą zastępczą w formie rodzinnej obejmowane są dzieci, które z jakichkolwiek powodów nie mają zapewnionej opieki przez rodziców. Dziecko trafia do rodziny zastępczej za uzyskaniem zgody rodziny, w której ma się znajdować i po uzyskaniu orzeczenia sądu rodzinnego o konieczności umieszczenia dziecka w takiej rodzinie. Dziecko będące pod opieką rodziny zastępczej może w niej przebywać do osiągnięcia pełnoletniości lub maksymalnie do 25 roku życia jeżeli zachodzą ku temu odpowiednie przesłanki. W jednej rodzinie może jednorazowo przebywać troje dzieci lub osób które osiągnęły pełnoletniość będąc pod opieką tej rodziny.

Wyjątek stanowi tu rodzeństwo które, jeżeli rodzina zastępcza wyrazi na to zgodę, może wspólnie przebywać w jednej rodzinie. Każdej rodzinie zastępczej przysługuje świadczenie na koszt utrzymania każdego dziecka znajdującego się w tej rodzinie. Do świadczenia na koszt utrzymania dziecka w razie jego niepełnosprawności bądź innych dodatkowych kosztów przysługują dodatki pieniężne pozwalające na zapewnienie odpowiednich warunków życia dziecku które ich wymaga.

Dziecko przebywające w rodzinie zastępczej ma szansę powrotu do swojej rodziny biologicznej w przypadku kiedy pod nadzorem odpowiednich instytucji rodzina ta będzie w stanie wykazać, że jest już zdolna do tego aby w pełni zaopiekować się dziećmi, które wcześniej zostały umieszczone w rodzinie zastępczej.

Formy opieki zastępczej

  • • Rodziny zastępcze spokrewnione – rodziny tworzone przez wstępnych dziecka, czyli dziadków, pradziadków lub rodzeństwo.
  • • Rodziny zastępcze niezawodowe – rodziny prowadzone przez osoby nie będące wstępnymi dziecka; mogą być to osoby całkowicie niespokrewnione z dzieckiem lub te o dalszym stopniu pokrewieństwa, np. wujostwo itp.
  • • Rodziny zastępcze zawodowe w tym: a)specjalistyczne – rodziny, w których opiekunowie posiadają dodatkowe szkolenia; tworzy się je dla dzieci z różnymi dysfunkcjami lub problemami zdrowotnymi, wymagające specjalnej opieki lub terapii. b)pełniąca funkcję pogotowia opiekuńczego – prowadzący pogotowie mają obowiązek przyjąć dziecko poniżej 10 roku życia, które w trybie interwencyjnym zostało pozbawione opieki rodziny. Odmowa przyjęcia dziecka jest możliwa, gdy w pogotowiu przebywa już maksymalna ilość podopiecznych, czyli 3 w jednym czasie. Dzieci kierowane są tu na okres 4-8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego w sprawie powrotu dziecka do rodziny, adopcji lub przejścia pod opiekę innej rodziny zastępczej.
  • Rodzinne domy dziecka – zajmują się maksymalnie 8 dzieci jednocześnie. Podopieczni mogą przebywać tutaj do 18 roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki oraz za zgodą opiekunów – do 25 roku życia.

Sąd orzekając o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad małoletnim dzieckiem uwzględnia przede wszystkim dobro i interesy dziecka, co w szczególnych okolicznościach może przemawiać za odstąpieniem od spełnienia przez kandydata do jej wykonywania wszystkich wymagań przewidzianych w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Oprócz spraw rodzinnych zajmujemy się sprawami rozwodowymi oraz adopcyjnymi.