Co wchodzi w zakres prawa cywilnego?

Stwierdzenie nabycia spadku jest instytucją prawa cywilnego, której celem jest prawne potwierdzenie stanu majątkowego spadkobiercy, oraz kręgu spadkobierców powstałego wskutek zdarzenia prawnego, jakim jest otwarcie spadku, co następuje z chwilą śmierci spadkodawcy.

Może ono przybrać postać bądź postanowienia wydanego przez sąd w postępowaniu nieprocesowym, bądź też tzw. aktu poświadczenia dziedziczenia, sporządzonego przez notariusza.

W jakich sytuacjach potrzebne będzie okazanie dokumentu stwierdzającego nabycie spadku?

Dokument potwierdzający stwierdzenie nabycia spadku jest potrzebny w wielu sytuacjach, przykładowo podczas:

  • wypłaty pieniędzy z banku, które znajdują się na koncie spadkodawcy,
  • sprzedaży nieruchomości otrzymanej na mocy spadku,
  • przerejestrowania odziedziczonego samochodu,
  • odbierania wierzytelności od dłużnika spadkodawcy,
  • kontaktu z wieloma instytucjami – urzędem miasta, gminy, spółdzielnią mieszkaniową i innymi.

Skutki prawne stwierdzenia nabycia spadku

Najważniejszymi skutkami prawnymi stwierdzenia nabycia spadku są:

  • powstanie domniemania prawnego, że osoba wskazana w notarialnym akcie poświadczenia dziedziczenia lub orzeczeniu sądu, jest spadkobiercą,
  • powstanie dowodu, o charakterze wyłącznym, poprzez który spadkobierca może udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia względem osoby trzeciej, która nie rości sobie praw do spadku. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, nie ma to zastosowania, gdy osoba trzecia dochodzi roszczeń wobec spadkobiercy,
  • powstanie ochrony prawnej osoby trzeciej, polegającej na tym, że jeżeli ten, kto uzyskał stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, lecz spadkobiercą nie jest, rozporządza prawem należącym do spadku na rzecz osoby trzeciej, osoba, na której rzecz rozporządzenie następuje, nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obowiązku, chyba że działa w złej wierze,
  • powstanie prawa spadkobiercy do żądania, ażeby osoba, która włada spadkiem jako spadkobierca, lecz spadkobiercą nie jest, wydała mu spadek, przy czym dotyczy to również poszczególnych przedmiotów należących do spadku.

W sprawach dotyczących stwierdzenia nabycia spadku, adwokat z naszej kancelarii zapewnia kompleksową pomocą i wsparcie na każdym etapie postępowania.