Adopcja, czyli przysposobienie, jest formą przyjęcia do rodziny osoby małoletniej i formalnie niespokrewnionej, stwarzającą stosunek podobny do pokrewieństwa. Jest to przybranie dziecka za swoje i — co do zasady — zawsze ma na celu jego dobro. Zgodnie z polskimi przepisami przysposobienie ma charakter bezterminowy, czyli nie wygasa z chwilą osiągnięcia pełnoletności przez przysposobionego.

Formy przysposobienia

Wyróżniamy następujące rodzaje przysposobienia:

 • pełne – nowa rodzina przysposobionego zajmuje miejsce rodziny naturalnej wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami z wynikającymi z pokrewieństwa, np. w kwestii dziedziczenia;
 • niepełne – powstaje stosunek prawny wyłącznie między przysposabiającym a przysposobionym, zatem dziecko nie nabywa praw wynikających z pokrewieństwa względem krewnych przysposabiającego, chyba że wyrażą na to formalną zgodę;
 • najpełniejsze – oprócz skutków takich samych jak w przypadku adopcji pełnej, przysposobiony otrzymuje nowy akt urodzenia.

Przesłanki do przysposobienia

 • Małoletniość osoby, która ma być przysposobiona (art. 114 kro).
 • Pełna zdolność do czynności prawnych przysposabiającego.
 • Przysposabiający musi posiadać odpowiednie kwalifikacje (weryfikowane np. w drodze wywiadu środowiskowego, na podstawie danych o karalności).
 • Między przysposobionym a przysposabiającym musi istnieć odpowiednia różnica wieku, analogiczna jak zwykle między rodzicami a dziećmi (art. 1141 kro).

Zgoda na adopcję

Do przysposobienia wymagana jest zgoda:

 • przysposabianego, jeżeli ukończył 13 lat (jeżeli jest młodszy należy go wysłuchać), wyjątkowo można od tego odstąpić, gdy wymaga tego dobro dziecka (art. 118 kro)
 • rodziców naturalnych przysposabianego, chyba że są oni nieznani, pozbawieni władzy rodzicielskiej lub gdy porozumienie z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Brak takiej zgody nie jest przeszkodą, gdy ich władza rodzicielska jest ograniczona, a taki brak zgody byłby sprzeczny z dobrem dziecka (art. 119 kro)
 • przedstawiciela ustawowego dziecka, jeżeli jest ustanowiona opieka, od tego wymogu również można odstąpić, gdy wymaga tego dobro dziecka (art. 120 kro)
 • małżonka osoby przysposabiającej, chyba że nie ma on zdolności do czynności prawnych albo że porozumienie się z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody (art. 116 kro)

Nasza Kancelaria z sukcesem prowadziła sprawy o przysposobienie, dlatego oferujemy naszym klientom sporządzenie wniosku o przysposobienie i dalszych pism oraz poprowadzenie całego postępowania w sposób rzetelny, kierując się dobrem dziecka i dobrem klienta.

Oprócz spraw adopcyjnych zajmujemy się sprawami o rozwód oraz ustaleniem ojcostwa.