Czym dokładnie jest dozór elektroniczny?

Instytucję dozoru elektronicznego normują przepisy art. 43a–43zae Ustawy Kodeks karny wykonawczy (dalej jako kkw). Przepis art. 43b kkw definiuje dozór elektroniczny jako kontrolę zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych, dokonywaną przez organy karne. Z kolei system dozoru elektronicznego to ogół metod postępowania i środków technicznych służących do wykonywania dozoru elektronicznego. Dzięki omawianemu systemowi odpowiednie organy są w stanie kontrolować przebywanie przez skazanego we wskazanym przez sąd miejscu, przez cały czas odbywania kary.

Warunki dozoru elektronicznego – jakie należy spełnić?

Skazany na karę pozbawienia wolności, musi łącznie spełnić następujące warunki:

  • wymiar kary orzeczonej wobec skazanego nie może przekroczyć 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a kara nie może być orzeczona w warunkach multirecydywy, o której mowa w art. 64 § 2 kodeksu karnego,
  • odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego jest wystarczające dla osiągnięcia celów kary,
  • posiadać miejsce stałego pobytu,
  • posiadać zgodę osób pełnoletnich, wspólnie zamieszkujących ze skazanym,
  • posiadać warunków technicznych w miejscu zamieszkania skazanego – zasięg sieci i sygnał urządzenia dozorującego.

Aby móc udzielić skazanemu zezwolenia, wszystkie powyższe warunki dozoru elektronicznego muszą zostać spełnione.

Wymienione zasady mają również zastosowanie do skazanego w przypadku orzeczenia kilku kar pozbawienia wolności. Należy jednak pamiętać, że ich suma nie może przekroczyć jednego roku i 6 miesięcy.

Postępowanie w przedmiocie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie jest łatwe. Należy dokładnie uzasadnić spełnienie przez skazanego przesłanek koniecznych do odbycia kary w systemie dozoru elektronicznego, w sposób przemyślany rozdysponować godziny, w których skazany będzie mógł przebywać poza miejscem swojego zamieszkania. Warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Oprócz spraw karnych, nasza kancelaria zajmuję się sprawami cywilnymi, rodzinnymi jak i analizujemy różnego rodzaju umowy.