Jeżeli mamy przynajmniej cień podejrzenia, że organy ścigania mogą następnie nakierować swoje zainteresowanie bezpośrednio na nas, należy mocno rozważyć stawienie się na przesłuchanie z adwokatem. Na podstawie art. 87 § 2 kodeksu postępowania karnego również i świadek może ustanowić pełnomocnika w osobie adwokata pod warunkiem, że wymagają tego jego interesy w toczącym się postępowaniu. To ustanowiony adwokat powinien, stawiwszy się na naszym przesłuchaniu, odpowiednio uargumentować swój udział po to, aby prokurator czy funkcjonariusz Policji nie kwestionowali jego obecności. Na odmowę dopuszczenia adwokata do czynności w charakterze pełnomocnika świadka przysługuje zażalenie na podstawie art. 302 § 1 kodeksu postępowania karnego.

Przesłuchania podejrzanego – postanowienie o przedstawieniu zarzutów

Po pierwszym szoku wywołanym niezwykle przyziemnym widokiem miejsca przesłuchania podejrzany informowany jest o treści przedstawianego mu zarzutu, czyli w pewnym uproszczeniu – o co się go podejrzewa.

Warto wiedzieć, że chwili przedstawienia zarzutu stajesz się podejrzanym i możesz korzystać z prawa do obrony w tym możesz odmówić odpowiedzi na pytania, odmówić zeznań lub nawet zeznawać nieprawdę. O tych prawach przesłuchujący musi Cię poinformować.

Dobrowolne poddanie się karze?

Po przedstawieniu zarzutów przesłuchujący zadaje podejrzanemu pytania dotyczące zdarzenia. W tym najważniejsze czy przyznaje się on do popełnienia zarzucanego mu czynu.

Zwykle w tym miejscu opisywane są korzyści płynące z przyznania się do winy i dobrowolnego poddania się karze. Takie rozwiązanie – choć często prezentowane przez przesłuchującego – jako złoty środek, nie zawsze w najlepszy sposób zabezpiecza interesy podejrzanego.

Kontroluj treść protokołu

Kontrolowanie przez podejrzanego treści protokołu jest o tyle istotne, że podczas późniejszych wyjaśnień składanych już w sądzie będą one porównywane z tymi złożonymi podczas przesłuchania. Co istotne, nawet niewielkie nieścisłości mogą działać na niekorzyść podejrzanego w późniejszym toku procesu. Oczywiście, jeśli podejrzany ma obrońcę – to właśnie on kontroluje protokół.

Przesłuchanie na ogół kończy się podpisaniem przez podejrzanego protokołu przesłuchania czym potwierdza on zgodność protokołu z treścią złożonych wyjaśnień.

Oprócz spraw karnych, nasza kancelaria zajmuję się sprawami cywilnymi, rodzinnymi jak i analizujemy różnego rodzaju umowy.